ก.แรงงาน จัดงานเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี

ข่าวทั่วไป Monday October 3, 2022 09:56 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน จัดงานเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี

กระทรวงแรงงานจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายสุเทพฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านแรงงาน โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งท่านได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการแรงงานที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีในแต่ละด้าน ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 116 รางวัล รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 48 รางวัล รางวัลโรงงานสีขาว จำนวน 36 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการร่วมใจคืนคนดีสู่สังคม 1 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จำนวน 78 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 2 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จำนวน 13 รางวัล รางวัลหน่วยงานความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 11 รางวัล รวมทั้งสิ้น 311 รางวัล ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการหรือสถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ